Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nền văn hóa Việt Nam hiện nay không phải là nền văn hóa từ bi bác ái.
Gửi bình luận