Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ở một làng nọ, có bà lão rất thích được người khác chào hỏi mình. Mỗi ngày, bà ra ngõ ngồi chờ khách qua lại chào mình. Có ngày, một người làng phải chào bà cả chục lần. Một bữa nọ, trong làng có đám giỗ, khách tới rất đông, chào bà rất nhiều. Quá no nê với lời chào, bà quên mất việc ăn cỗ. (PNH)
Gửi bình luận