Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có một môn mà không ai có thể dạy người khác được, đó là môn đạo đức. Chúng ta chỉ bàn về đạo đức chứ không thể dạy đạo đức (PNH)
Gửi bình luận