Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ở các tỉnh, khi nghe các cơ quan nhà nước thông báo tuyển dụng nhân sự thì bạn nên hiểu rằng người ta đã chọn xong người trước khi ra thông báo.
Gửi bình luận