Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Kẻ nào chỉ lo soi mói cái sai của người khác thì sẽ không nhìn thấy cái sai của mình. Kẻ nào lo sửa cái sai của mình thì sẽ rộng lượng với cái sai của người khác (PNH)
Gửi bình luận