Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Hằng năm, nhiều địa phương thường gặp khó khăn trong việc đề cử ban tổ chức lễ hội: người không làm thì muốn nhảy vào danh sách ban tổ chức để nhận tiền và lấy oai. Người thực sự làm thì đứng ngoài ban tổ chức ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Tình trạng như vậy chỉ chấm dứt khi tư duy phong kiến bị xóa bỏ.
Gửi bình luận