Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Phim Tàu thường nói chuyện đánh nhau. Phim Hàn thường nói chuyện yêu nhau. Sự khác biệt này do đâu ? (PNH)
Gửi bình luận