Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có hai loại người không bàn đến chính sự: Một là những người không biết hoặc không quan tâm đến lĩnh vực này. Hai là những người biết quá nhiều nên không dám nói hoặc thấy sự việc là hiển nhiên, không cần phải bàn thêm (PNH)
Gửi bình luận