Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một viên quan tâu với Tào Tháo: “Bẩm, quân ta có rất nhiều người lập thành tích xuất sắc nhưng ta không có tiền để thưởng, làm sao bây giờ ?”. Tào Tháo nói: “Vậy thì ngươi hãy lập ra rất nhiều loại danh hiệu để thưởng cho họ, khỏi phải tốn tiền” (Danh hiệu - PNH)
Gửi bình luận