Quan niệm sống của tôi

Trong xã hội vô thần, mọi người đều có cơ hội làm điều ác. Ở đâu vắng mặt thần thánh thì ở đó có quỷ sa tăng cai trị (PNH)


Gửi bình luận