Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi có nhà báo phỏng vấn về tình hình giáo dục Việt Nam hiện thời, Lão Tử nói: Ở đâu cũng theo quy luật sắc sắc không không, trong hư có thực. Khi người ta nói giảm tải tức là đang tăng tải. Ở bậc thấp thì học nhiều, ở bậc cao thì học ít. Nghĩa là trong thấp có cao trong cao có thấp vậy (PNH)
Gửi bình luận