Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Trong giờ Sinh vật, GV yêu cầu HS cho biết chức năng của loài ngựa. HS1: Thưa thầy, ngựa có chức năng ra trận chiến đấu chống quân thù. HS2: Ngựa được dùng để thồ, cưỡi. HS3: Ngựa đực dùng để gây giống, ngựa cái dùng để đẻ con. Còn những ngựa con lớn lên có tác dụng gì thì còn tùy thuộc vào từng người sử dụng và hoàn cảnh (Chức năng của ngựa - PNH)Gửi bình luận