Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Một bầy thép đến từ xứ lạ nghênh ngang quát nạt đàn cá Bắc Trung Bộ: "Ta là sứ giả thiên triều đây, các ngươi hãy nhường vùng biển này cho ta". Đàn cá vẫn bám trụ quê hương nên bị giết chết hàng loạt, xác phơi trắng bãi biển. Diêm Vương phán hỏi bầy thép: "Tổ tiên đàn cá đã sống ở đây từ 4000 năm trước, các ngươi là kẻ đến sau, tại sao đuổi giết chúng ?". Đại diện thép nói: "Ngài muốn chọn cá hay chọn thép ?". Diêm Vương nói: "Dĩ nhiên, ta chọn cá vì đâu có ăn được thép. Nếu các ngươi không biết điều, ta sẽ sai rùa Hồ Gươm trị tội". Thép cười phá lên: "Lão Rùa đó đã chết từ năm ngoái. Chắc do đứt cáp quang nên ngài không cập nhật thông tin". Bỗng Diêm Vương ôm ngực kêu lên: "Mấy bữa nay trẫm cũng thấy khó thở, chắc là bị bệnh lạ. Truyền bãi chầu !" (truyện "Chọn cá hay thép ?" - Phạm Ngọc Hiền)Gửi bình luận