Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ở đâu có văn hóa từ chức thì ở đó có sự tiến bộ. Hàng ngàn năm qua,
xã hội phong kiến giẫm chân tại chỗ chỉ vì không có ông vua nào chịu từ chức (PNH)Gửi bình luận