Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Chưa có lúc nào mà dân chúng Việt Nam quan tâm tới cơ cấu lãnh đạo như kỳ
ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 12. Cá nhân tôi chỉ ủng hộ những vị lãnh đạo nào
thực hiện được sáu chữ vàng: "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".Gửi bình luận