Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thời bao cấp, để bài văn đạt điểm cao, cần phải kết luận như vầy: “Em sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần”. Thời dịch cúm Cô Vi, cần phải viết như vầy: “Em sẵn sàng ngồi yên khi Tổ quốc cần”.
Gửi bình luận