Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nhân việc nhiều người đề nghị xóa sạch tên đường ở Sài Gòn để đặt lại có hệ thống hợp lý hơn, xin hỏi các bạn: nếu đặt lại tên đường, nên đặt theo số thứ tự hay theo tên các danh nhân ?Gửi bình luận