Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nghe mấy bà heo nái vui mừng về việc các quan tham vào lò, ông heo đực thở dài: “Rồi ai cũng vào lò hết, có gì đâu mà mừng”. Heo nái hỏi: “Mình sống chân chính, sao phải vào lò ?”. Heo đực: “Làm sao biết mình chân chính ? Cứ cho các bà làm quan một ngày thử xem có chân chính không ? Nói thật, loài heo hay loài người đều giống Trư Bát Giới cả, chỉ lo ăn uống, làm tình, ngủ nghỉ, trốn việc, đấu đá lẫn nhau. Có Tam Tạng che chở thì ta nhờ, không có thì bị Tôn Ngộ Không trị tội. Xui thì vào Hỏa Lò, hên thì cũng vào lò nướng, sống thọ cũng vào lò thiêu” (Ai cũng vào lò - PNH)
Gửi bình luận