Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Một ông vua vi hành hỏi một lão nông đang bắt sâu bọ:"Ông có biết ai đang làm vua nước ta không ?" Lão nông nói:"Không biết, nhưng mà biết để làm gì ? Tôi thấy vua chúa thời nào cũng na ná như nhau, đều lo cai trị dân; còn dân thì lo đám ruộng nhà mình. Thời ông nội và cha tôi đến đời tôi chỉ lo nhổ cỏ, diệt sâu cho lúa là đủ, chớ lo chuyện nhân sự quốc gia làm gì cho rách khố"Gửi bình luận