Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Chính phủ nào quản lý kinh tế kém cỏi, không giải quyết được việc làm cho người dân thì họ sẽ đẻ ra chính sách kế hoạch hóa gia đình và lùa dân thành thị đi khai hoang vùng kinh tế mới (PNH)Gửi bình luận