Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Lúc trẻ mà thường sai lầm thì về già sẽ ít sai lầm, lúc trẻ mà ít sai lầm thì
về già sẽ thường sai lầm. Vậy bạn chọn sai lầm lúc trẻ hay lúc già ? (PNH)Gửi bình luận