Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nghe tin Việt Nam sẽ đưa chương trình chống bạo lực vào nhà trường, Thích Ca bật cười
chảy cả nước mắt. Chư Phật gạn hỏi lý do, Thích Ca chỉ trả lời: "Ta hổng dám nói đâu !",
rồi lại tiếp tục cười ngoặt nghẽo (PNH)Gửi bình luận