Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Muốn đánh giá người già, hãy nhìn quá khứ của họ,
muốn đánh giá người trẻ, hãy nhìn tương lai của họ (PNH)Gửi bình luận