Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Vào những năm 1960, ở châu Âu diễn ra cuộc tranh luận như sau: CN Cấu trúc cho rằng: con người chỉ xác định giá trị của mình trong hệ thống, bởi vậy cần phải nương theo dư luận xã hội mà sống. CN Hiện sinh cho rằng: con người là một cá thể có những nhu cầu riêng, không nhất thiết phải hy sinh bản thân mình cho thiết chế xã hội. Bạn ủng hộ cái nào ?Gửi bình luận