Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Thủ tướng Lý Quang Diệu từng hiến kế cho Việt Nam: nên gửi sinh viên miền Bắc vào Nam
để học cách kinh doanh, và tìm những tinh hoa của sinh viên Sài Gòn cấy ra miền Bắc.
Hóa ra, người nước ngoài hiểu lịch sử Việt Nam còn rành hơn người Việt Nam.Gửi bình luận