Sự ảnh hưởng của VH Xô viết đến VH Việt Nam 1945-1975 (Phạm Ngọc Hiền)

Sự ảnh hưởng của văn học Xô viết đến tiểu thuyết cách mạng Việt Nam 1945 - 1975. Bài của Phạm Ngọc Hiền đăng trên T/c Nghiên cứu châu Âu, số 1/2017

 


Phamngochien.com - 08:00 - 31/03/2018 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận